Вихідні дані. Таблиця 1 - Баланс підприємства, на початок року(грн.) Активи:

Таблиця 1 - Баланс підприємства, на початок року(грн.)
Активи:
Оборотні активи:
Кошти
Рахунки дебіторів
Запаси сировини кг
Запаси готової продукції штук
Усього оборотні активи
Основні засоби
Земля
Спорудження й устаткування
Накопичена амортизація (292000)
Спорудження й устаткування, нетто
Разом активи
Зобов'язання:
Поточні зобов'язання
Рахунки до оплати
Акціонерний капітал:
Звичайні акції, без номіналу
Нерозподілений прибуток
Усього акціонерний капітал
Разом зобов'язання і капітал
Таблиця 2 - Прогноз збуту і цін
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Очікуваний обсяг продажу, грн.
Очікувана ціна одиниці продукції, грн./ од. 20.00 20.00 20.00 20.00
Частка оплати в даному кварталі 70% 30%
Планований залишок запасів продукції 20% від обсягу збуту майбутнього періоду
Запаси готової продукції на кінець року, грн.
Норма витрат матеріал на од. продукції, кг
Ціна 1 кг сировини, грн. 0.60
Залишок матеріалів на кінець періоду 10% від потреби майбутнього періоду
Оцінка запасу матеріалів на кінець року, грн.
Частка оплати за матеріали у даному кварталі 50%
Витрати праці основного персоналу 0.8 години на 1 од.
Вартість однієї години праці, грн. 7.50
Накладні перемінні витрати, грн. 2.00 грн на 1 годину роботи основного персоналу
Накладні постійні витрати, грн. за квартал
у тому числі амортизація, грн.
Таблиця 3 - Витрати на реалізацію і управління, грн.
Перемінні витрати на одиницю 1,80
Постійні на квартал: Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Реклама
Зарплата управлінського персоналу
Страховка
Податок на нерухомість
Річний відсоток за кредит 10%
Ставка податку на прибуток 19%
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4
Планується закупівля устаткування на суму, грн.:
Планована сума дивідендів, грн. у рік
ДОДАТОК 2

Таблиця 2.1 - Бюджет продажів.Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Очікуваний обсяг, од.
Очікувана ціна одиниці продукції, грн.
Виручка від реалізації продукції, грн.
Графік надходження грошових коштів, грн.
Рахунки дебіторів на початок року
Надходження грошей від продажу 1 квартал
Надходження грошей від продажів 2 квартал
Надходження грошей від продажів 3 квартал
Надходження грошей від продажів 4 квартал
Разом надходження грошей

Таблиця 2.2 - Бюджет виробництва, грн.

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Очікуваний обсяг збуту
Запаси на кінець кварталу
Необхідний обсяг продукції
Мінус запаси на початок періоду
Обсяг виробництва продукції

Таблиця 2.3 - Бюджет основних матеріалів

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Обсяг виробництва продукції, од.
Необхідний обсяг матеріалів на од. Продукції, кг
Необхідний обсяг матеріал на період , кг
Запаси матеріалів на кінець періоду, кг
Загальна потреба в матеріалах, кг
Запаси матеріалів на початок періоду, кг
Закупівля матеріалів, кг
Вартість закупівель матеріалів, грн.
Графік платежів за матеріали, грн.
Рахунки кредиторів на початок року
Оплата за матеріали 1 кварталу
Оплата за матеріали 2 квартали
Оплата за матеріали 3 квартали
Оплата за матеріали 4 квартали
Платежі усього

Таблиця 2.4 - Бюджет заробітної плати, грн.

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Обсяг виробництва продукції , од.
Витрати праці основного персоналу, год./од.
Разом витрати праці персоналу, год.
Вартість однієї години, грн.
Витрати на оплату основного персоналу, грн

Таблиця 2.5 - Бюджет накладних витрат, грн.

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Витрати праці основного персоналу
Норма перемінних накладних витрат
Планові перемінні накладні витрати
Планові постійні витрати
Разом накладних витрат
Амортизація
Оплата накладних витрат

Таблиця 2.6 - Бюджет кінцевих запасів продукції

Статті Кількість Витрати Усього
Витрати на одиницю продукції :
основні матеріали (кг)
витрати праці основного персоналу
накладні витрати (на годину)
Разом
Запас продукції на кінець року

Таблиця 2. 7 - Бюджет витрат на реалізацію і управління, грн.

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Очікуваний обсяг збуту
Перемінні на одиницю продукції
Плановані змінні витрати
Плановані постійні витрати
Реклама
Зарплата управління
Страховка
Податок на нерухомість
Разом постійних витрат
Усього плановані витрати


Таблиця 2.8 - Бюджет коштів

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 За рік
Кошти на початок періоду
Надходження коштів
від споживачів
Кошти в розпорядженні
Витрата коштів
на основні матеріали
на оплату праці основного персоналу
виробничі накладні витрати
витрати на збут і управління
податок на прибуток
Купівля устаткування
дивіденди
Усього
Надлишок (дефіцит) коштів
Фінансування:
Одержання позички
Погашення позички
Виплата відсотків
Разом
Кошти на кінець періоду

Таблиця 2.9 - Прогнозний звіт про прибуток (збиток), грн.

Виручка від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Витрати на збут і управління
Прибуток до відсотків і оподаткування
відсотки за кредит
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток

Таблиця 2.10 - Прогнозний баланс на кінець року, грн.

Активи: 1 січня 31 грудня
Оборотні активи:
Кошти
Рахунка дебіторів
Запаси сировини
Запаси готової продукції
Усього оборотні активи
Основні засоби
Земля
Спорудження і устаткування


Продовження табл. 10 додатку 2.

Накопичена амортизація
Спорудження і устаткування, нетто
Разом активи
Зобов'язання:
Поточні зобов'язання
Рахунок до оплати
Банківський кредит
Акціонерний капітал:
Звичайні акції, без номіналу
Нерозподілений прибуток
Усього акціонерний капітал
Разом зобов'язання і капітал

ДОДАТОК 3.

Таблиця 3.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства, грн.

Показник Базовий варіант Прогнозний варіант
Власний капітал
Необоротні активи
Власні обігові кошти (р.1-р.2)
Довгострокові зобов’язання
Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р. 3 + р. 4)
Короткострокові кредити та позики
Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5 + р.6)
Запаси
Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (р.3 - р.8)
Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р. 5-р. 8)
Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р. 7 - р. 8)
Тип фінансової стійкості
Запас стійкості фінансового стану, днів ( р.11:В ×360) де В - чиста виручка від реалізації продукції
Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн запасів (р. 1 1 : р. 8), коп.
Тримірний показник (р.9, р.10, р.11)


ДОДАТОК 4.

В додатку 4 наведені варіанти сценаріїв, що прогнозуються на наступний період.

Таблиця 4.1 – Варіанти розрахунку прогнозної фінансової звітності

Сценарій 1.

Варіант
На ринку може відбутися зниження цін на продукцію до 5 % 4 % 3 % 6 % 7 %
при цьому частку оплати в кредит варто знизити до 20 %; до 40 %; до 30 %; до 25 %; -

Сценарій 2.

Може змінитися сезонність продажів і обсяг продажу по кварталам:

Варіант /квартали
на 5000 штук більше на 5000 штук менше. на 5000 штук менше. на 5000 штук більше на 3000 штук більше
на 5000 штук менше. на 5000 штук більше на 5000 штук менше. на 5000 штук більше на 3000 штук менше.
на 5000 штук менше. на 5000 штук більше на 5000 штук більше на 5000 штук менше. на 3000 штук більше
на 5000 штук більше на 5000 штук менше. на 5000 штук більше на 5000 штук менше. на 3000 штук менше.

Сценарій 3.

Варіант/показники
Норма витрат матеріал на од. продукції, кг
Ціна 1 кг сировини, грн. 0,5 0,8 0,5 0,9 0,7
Залишок матеріалів на кінець періоду 15% 20% 10% 10% 5%
Частка оплати за матеріали у даному кварталі, %
Вартість однієї години праці, основного персоналу грн 6,5 8,5 5,5 10,5 7,0
Накладні перемінні витрати, грн. 2.00 2,5 1,5 2,0 2,5


0389559058046734.html
0389610463780650.html

0389559058046734.html
0389610463780650.html
    PR.RU™